Työohjeet

Lumenpudottajan kolme pääsääntöä:

– ÄLÄ PUTOA

– ÄLÄ PUDOTA LUMITYÖKALUJA

– ERISTÄ PUDOTUSALUE

 

Ennen lumenpudotustyön aloittamista

Ennen työn aloittamista on varmistuttava siitä, onko työ luvanvaraista. Liikennejärjestelylupaa voidaan edellyttää, jos työ vaatii jalankulkuliikenteen ohjaamista kiertoreiteille, ajoradan kaistojen sulkemista tai jos työssä käytetään nostolaitetta.

Kiinteistönomistajan tulee antaa lumenpudottajille mahdollisimman tarkat tiedot mm. kattomateriaaleista ja olosuhteista, jotka vaikuttavat katolla liikkumiseen ja lumenpoistoon.

Lumenpudotustyön vaaroja voidaan vähentää tarkoitukseen sopivilla työvälineillä ja turvalaitteilla sekä ennakolta harkitulla työtavalla. Työnantajan tulee poistaa työssä esiintyvät vaaratekijät ja suunnitella työ ennakkoon siten, että sen voi tehdä mahdollisimman turvallisesti.

Ennen työn aloittamista on varmistuttava, että työntekijä on riittävästi perehtynyt kyseessä olevaan työhön ja siihen liittyviin vaaroihin sekä osaa noudattaa työturvallisuusohjeita. Työn kuluessa on lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota työntekijän ohjaukseen ja valvontaan.

Pelastusteiden viipymätön esteetön käyttö pitää turvata kaikissa olosuhteissa!

Riskinarviointi ja pelastussuunnitelma

Korkean paikan työskentelyssä on aina tehtävä riskinarviointi ja pelastussuunnitelma ennen työn aloittamista. Jos työtehtävä edellyttää roikkumistyöskentelyä, on riskien arviointi ja pelastussuunnitelma tehtävä kirjallisena.

Työn aloittaminen edellyttää, että kaikki työhön osallistuvat ovat saaneet riittävän koulutuksen työtehtäviin. Kaikkien työhön osallistuvien on tiedettävä työkohteen katuosoite ja hälytysnumero.

Työntekijän velvollisuudet

• Noudattaa rakennustyömaan turvallisuusohjeita sekä muita hänelle perehdytyksessä ja työhön opastuksessa annettuja määräyksiä ja ohjeita

• Noudattaa työskentelyssään aina varovaisuutta ja huolellisuutta

• Huolehtii,  että työskentelystä ei aiheudu vaaraa omalle eikä muiden työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle

• Käyttää hänelle määrättyjä suojeluvälineitä

• Ilmoittaa välittömästi havaitsemistaan vaaroista, vioista ja puutteellisuuksista esimiehelleen tai työmaan työnjohdolle

• Ei poista suoja- ja turvalaitteita käytöstä ilman lupaa

Lumenpudotustyöhön ei saa käyttää alle 16-vuotiasta työntekijää, koska työhön liittyy putoamisvaara. Mikäli työtä aiotaan teettää 16 – 17-vuotiailla nuorilla työntekijöillä, on työnantajan ennen työn alkua tehtävä  ilmoitus työsuojeluviranomaiselle.

Lumenpudotustyö

Pudotustyöalueen eristäminen

Lumenpudotus on tehtävä siten, että siitä ei aiheudu vaaraa ihmisille eikä irtaimelle omaisuudelle. Päävastuu omaisuuden siirtämisestä pois on kiinteistönomistajalla tai käyttäjillä. Suurimman ongelman aiheuttavat vaara-alueella olevat autot. Mikäli ajoneuvon omistajaa ei tavoiteta siirtämään autoaan, ei lumen pudotusta voida suorittaa.

Kun jalkakäytävää tai kevyen liikenteen väylää käytetään pudotustyöalueena se on aidattava niin, että jalankululle jää vähintään 1,5 metriä leveä kulkutie työalueen viereen. Vähintään yhden turvamiehen tulee valvoa, että putoava lumi ei aiheuta vaaraa tai vahinkoa ohikulkijoille. Pudotusalueen eristämistä ja turvamiestä tarvitaan myös, kun lunta pudotetaan kiinteistön piha-alueelle.

Kun jalkakäytävä tai kevyen liikenteen väylä katkaistaan suoja-aidalla ja pudotustyö keskeytetään siksi aikaa, että jalankulkijat päästetään alueen läpi, aitojen luona on oltava turvamiehet. He varmistavat myös, että jalankulkijat eivät siirry ajoradalle. Vilkkaalla jalankulkualueella pudotustyö on tehtävä ilta- tai yöaikaan. Jos jalankulku on vähäistä turvamiehet voivat ohjata jalankulkijat suojateiden kautta kadun vastakkaiselle jalkakäytävälle. Jos suojateiden etäisyys on yli 30 metriä pudotusalueiden aidoista on suojateiden kohdalle asennettava jalankulkuopastemerkit.

Henkilönsuojaimet, köydet

Henkilöiden ja esineiden putoaminen täytyy torjua kun rakennuksen korkeus ylittää 2 metriä. Lumenpudotustyössä on työntekijälle annettava putoamissuojaimet hänen työskennellessään kaltevalla katolla ja myös tasakatolla, mikäli työskennellään lähellä räystästä. Työssä käytettävien putoamissuojainten tulee olla vaatimusten mukaiset sekä kunnoltaan moitteettomat turvavaljaat ja turvaköydet.

Kokovaljaita on käytettävä aina silloin kun putoamissuojaimen on tarkoitus pysäyttää putoaminen. Kokovaljaisiin kuuluu mm. olka- ja reisihihnat, jotka yhdessä tukevat käyttäjän kehoa. Putoamisen pysäyttävään järjestelmään kuuluvat kokovaljaat, vaimennin ja liitosköysi tai tarrain. Kattolumityöt vaativat putoamisen pysäyttävän järjestelmän käyttöä. Nykyaikaisessa PUTOAMISEN ESTÄVÄSSÄ järjestelmässä kiinnittäytyminen tapahtuu AINA rintapuolen kiinnityspisteisiin. Näin ollen köyden aktiivinen säätö on mahdollista, vaikka henkilö työskentelisikin selkä ankkuripisteeseen päin. Näin henkilö saa jatkuvan työaikaisen tuen, vaikka työskentelisikin aivan räystään reunalla esim. jääpuikkojen pudotustyössä.

Aina ennen käyttöä on varmistettava suojaimen ja köysien toimivuus ja kunto. Käytettävät köydet voivat hankautua rakenteisiin ja terävät reunat voivat katkaista köyden. Tämän vuoksi terävät reunat on aina pyrittävä peittämään hankaussuojalla. Putoamisen pysäyttänyt eli ”kerran käytetty” suojain köysineen on poistettava käytöstä tai palautettava huollettavaksi ja testattavaksi. Köyden pituuden ollessa yli kaksi metriä siinä on oltava automaattisesti lukkiutuva säätölaite. Laskeutumiskasit, prusiksolmut tai vastaavat ovat työkäytössä kiellettyjä.

Kiinnityspisteet

Turvaköyttä ei saa kiinnittää suoraan kiinnityspisteeseen vaan pitää käyttää paremmin hankausta ja kulutusta kestävää ankkurointinauhalenkkiä (open sling) kiinnityspisteen ja köyden välissä!

Kiinnityspisteen on kestettävä putoamisesta aiheutuva nykäisy. Sopivana mitoituslujuutena yhden henkilön kiinnittymispisteessä voidaan pitää 15 kN:a, joka on myös putoamissuojainten peruslujuus. Kiinnityspisteenä käytetään yleensä kattopollareita, vaakasuoria kiskoja, vaijereita tai muita kiinnityslaitteita. Kiinnityspisteinä voidaan käyttää myös betonirakenteita, elementtien nostolenkkejä sekä kattoristikoita ja kattoparruja.

Kiinnityspiste valitaan suoraan työkohteen yläpuolelta, jotta estetään vaarallinen sivuheilahdus ja putoamismatka jää mahdollisimman lyhyeksi. Sivuheilahdus voidaan estää myös kiinnittämällä putoamissuojain vaakasuorassa vaijerissa tai kiskossa liikkuvaan vaunuun tai käyttämällä samanaikaisesti kahta pituudensäätimellä varustettua turvaköyttä

Käytettäessä valjastyyppistä turvavyötä köysineen on käytettävä itsetoimivalla pituuden säätimellä varustettua varmistusköyttä, jos köyden pituutta joudutaan jatkuvasti säätämään. Putoamissuojain ja sen kiinnitys on tarkistettava ennen jokaista käyttökertaa. Suojaimen käyttöä on harjoiteltava turvallisissa oloissa. Mahdolliseen pelastamiseen on varauduttava etukäteen. Älä työskentele koskaan yksin.

Mikäli katon jyrkkyys on sellainen, että katsotaan työntekijän työskentelevän köyden varassa tulee menetellä seuraavasti:

– järjestelmässä on oltava vähintään kaksi erikseen kiinnitettyä köyttä, joista toista käytetään nousemiseen, laskeutumiseen ja tukena (työköysi) ja toista varmistusvälineenä (varmistusköysi).

– työ on suunniteltava ja sitä on valvottava asianmukaisesti, jotta työntekijä voidaan hätätilanteessa välittömästi pelastaa.

Pudotettaessa lunta katolta, jossa on lisäksi jäätä, maassa olevan työntekijän tulee käyttää suojakypärää. Kypärän käyttö voi ehkäistä pahemmilta pääkolhuilta myös katolla työskentelevää, mikäli hän kaatuu.

Jos jäätä joudutaan hakkaamaan irti katosta on vaarana jääsirujen osuminen silmiin. Sankamalliset suojalasit soveltuvat parhaiten jäänpoistotyöhön.

Kattotöissä käytettävissä suojajalkineissa tulee olla pohjat, joissa on naulaan- astumissuojaus sekä riittävä pito liukkailla kattopinnoilla.

Työnantajan on määräaikaistarkastettava putoamissuojaimet vuosittain. Tarkastuksen voi tehdä vain koulutettu ja pätevä henkilö.

Tikkaiden käyttö

Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana, vaan ainoastaan tilapäisenä kulkutienä noustaessa mahdolliseen lumenpudotuskohteeseen rakennuksen sisä- tai ulkokautta. Tikkaat on sijoitettava tai kiinnitettävä siten, että ne pysyvät hyvin paikoillaan käytön aikana. Nojatikkaita  ei saa käyttää työalustana eikä niiden pituus saa olla enempää kuin 6 metriä. Tue tikkaat sekä ala- että yläpäästään, jotta ne eivät pääse liukumaan. Varusta tikkaat tarvittaessa käsijohteilla.

Henkilönostimen käyttö

Henkilönostinta voi käyttää jäiden ja lumen pudotuksessa. Tällöin on varmistuttava sen turvallisesta käytöstä. Henkilönostinta voidaan käyttää katolle siirtymiseen edellyttäen, että nostokorista katolle ja takaisin siirryttäessä putoaminen on estetty esimerkiksi turvavaljailla ja turvaköydellä, joka on kiinnitetty nostimeen tai katon rakenteisiin.

Nousutie katolle

Huolehdi,  että nousutien toteutus on kaikilta osin määräysten mukainen ja turvallinen. Pyri toteuttamaan nousutiet katolle aina rakennuksen sisäkautta, henkilö- hissillä. Suunnittele ja varmista, että katolta löytyy myös toinen poistumistie hätä- ja vaaratilanteita varten. Käytä talotikkaita vain kertaluontoisena nousutienä, jos muita vaihtoehtoja työpisteeseen pääsyyn ei ole. Varmista kuitenkin aina ennen talotikkaiden käyttöä niiden kunto ja käytä tarvittavia henkilökohtaisia putoamissuojaimia talotikkaita käyttäessäsi. Kattoankkuripisteen lähestyminen on suoritettava erityistä varovaisuutta noudattaen. Jos lähestyminen tapahtuu kattoluukun kautta, voidaan lähestymistä varten etsiä ensimmäinen ankkuripiste rappukäytävän puolelta, joka estää mahdollisen liu'un katolta ennen varsinaiseen työskentelypisteeseen kiinnittäytymistä.

Kulkeminen katolla

Suunnittele materiaalien sijoittelu katolle sekä katolla käytettävät kulkutiet ennen töiden aloittamista. Huolehdi,  että katolla käytettävät kulkutiet ja työskentelyalueet on merkitty selkeästi. Pidä katto järjestyksessä ja kulkutiet siisteinä, jotta vältytään tapaturmilta.

Katolla käytettävät lumityökalut on varmistettava etteivät ne pääse putoamaan. Varmistus voi tapahtua esim. kumivasara rannelenkillä, lapio köydellä kahvasta liivin D-lenkkiin tai vastaavan tyyppisellä ratkaisulla.

Toiminta onnettomuustilanteissa ja hätäensiapu

Hätänumero 112

1.    Selvitä, mitä on tapahtunut

2.    Pelasta hengenvaarassa olevat

3.    Siirrä loukkaantuneet turvalliseen paikkaan ja estä lisäonnettomuudet

4.    Tee hätäilmoitus numeroon 112

• Kerro, mitä on tapahtunut

• Kerro työmaan tarkka osoite ja kunta

• Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin

• Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti

• Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan

5.    Aloita ensiavun antaminen loukkaantuneille

• Varmista hengitys ja sydämen toiminta

• Tyrehdytä suuret verenvuodot

• Jatka ensiapua kunnes ammattiapu saapuu paikalle

6.    Opasta auttajat onnettomuuspaikalle.